Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden bij iedere offerte gehanteerd.
1.2 Bij het plaatsen van uw opdracht worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing.  Rolluiken-giggant.nl  wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.  

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Opdrachtnemer behoudt zich uit het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren. 2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.  

3. Levering  

3.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.2 De levertijd gaat in op het moment dat de schriftelijke orderbevestiging voor akkoord getekend is ontvangen ten kantore van opdrachtnemer.
3.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, ten zijn anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste vijfenvijftig euro bedragen, in rekening worden gebracht.    

4. Prijzen en betalingen  

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief b.t.w.
4.2 Indien betaling door omstandigheden anders plaats vindt dan vermeld in 3.1 dient betaling zonder enige sommatie en/of aanmaning binnen 5 werkdagen na factuurdatum plaats te vinden door overschrijving op de bankrekening van opdrachtnemer.
4.3 Betaling dient te geschieden a contant netto zonder enige korting voor contante betaling. 4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een vertragingsrente van 1% per maand in rekening worden gebracht, waarbij een deel van een maand als een volledige maand zal worden berekend. Wanneer betaling niet plaats vindt binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever gerechtigd alle incassokosten, zowel in als buitenrechtelijk in rekening te brengen met een minimum van vijftig euro.
4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.  

5. Intellectuele eigendommen  

5.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.
5.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven opdrachtnemer zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
5.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd opdrachtnemer zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding    

6. Eigendomsvoorbehoud  

6.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.  

7. Reclames  

7.1 Opdrachtgever is verplicht ter stond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtgever ter stond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
7.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeen stemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
7.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7.4 Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.  

8. Garantie  

8.1 Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoeg van opdrachtnemer aan te tonen.
8.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
8.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.
8.4 Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geinstalleerd beperkt de garantie zich eveneens tot het leveren van de vervangende onderdelen, nadat deze door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn geretourneerd. Als binnen 5 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen dan wel hiervoor een billijke schadevergoeding betalen aan opdrachtgever.
8.5 Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werken worden slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer verleend, en strekt zich nooit verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.
8.6 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik.
8.7 Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van door opdrachtnemer te leveren en/of installeren producten, ongeacht eventueel door opdrachtnemer gegeven adviezen of beoordelingen.
8.8 Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.
8.9 Knikvouwen en krijtstrepen, welke ontstaan bij de verwerking van zonweringdoeken, alsmede wafel- of visgraadpatroon in de buurt van zomen en naden van zonweringdoek behoren tot normale producteigenschappen en kunnen nimmer tot reclamatie leiden.
8.10 Op Verano producten zit standaard een fabrieksgarantie van 5 jaar. Op Velux producten zit een standaard garantie van 2 jaar.  

9. Overmacht  

9.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding. De opdrachtnemer zal dan een alternatief aanbieden en is niet aansprakelijk voor enig prijsverschil.  

10. Uitvoering

10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
10.2 Indien door opdrachtgever is gekozen voor montage c.q. installatie door opdrachtnemer blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor het beoordelen van de te bewerken onderconstructie. Indien opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord achten tot montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. installeren. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag, welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dient te zijn voldaan door opdrachtgever aan opdrachtnemer.
10.3 Montage wordt uitgevoerd tot de schakelaar van de installatie. Vanaf de schakelaar naar de spanningsbron moet de opdrachtgever zelf uitvoeren.  

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland opdrachtnemer.